Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY

Č. j.: MSOLS 75/2019

Směrnice nabývá platnosti dne: 31. 8. 2020

Vypracoval: Mgr. Pavlína Pokorná

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2020

Schválil: Mgr. Pavlína Pokorná

Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2020

Spisový znak:  2. 1

Skartační znak:  S5

Novelizace: 31. 8. 2020

 

Vnitřní směrnice č. 2/1 2019

 

 1. Úvodní část

 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny je zpracován v souladu s těmito právními předpisy:

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

 

2. Školní jídelna – výdejna

 

Školní jídelna – výdejna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činností je příprava jídel z dodaných surovin (přesnídávka, svačina, nápoje) a servírování pokrmů (oběd) ze Školní jídelny Skuteč, Okres Chrudim. Pracovnice výdejny úzce spolupracuje s ředitelkou školní jídelny a hlavní kuchařkou. Pracovnice ve školní výdejně zajišťuje měření a zaznamenávání teploty oběda.

 

Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim, Osady Ležáků 892, 539 73 Skuteč zajišťuje:

 • Školní stravování dětí na základě smlouvy o zabezpečení školního stravování
 • Obědy pro zaměstnance mateřské školy na základě smlouvy o závodním stravování

 

Školní jídelna zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ v době jídla. Zákonný zástupce dítěte vyplní u ředitelky školní jídelny na počátku docházky do MŠ přihlášku ke stravování, která je platná po celou dobu docházky dítěte.

Ukončení stravování je třeba ihned nahlásit ředitelce jídelny.

 

Podmínky pro poskytování stravy, kdy dítě musí odebírat jednu ze dvou variant:

 • Přesnídávka + oběd
 • Přesnídávka + oběd + svačina

 

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin.

 

 

 1. Organizace provozu stravování - výdeje

 

Dítě má právo na školní stravování. Je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy.

Školní jídelna – výdejna zabezpečuje rozdělení stravy, která se přináší ze školní jídelny do budovy mateřské školy. Děti se stravují přímo na třídách samostatně sebeobslužně dle věkových přiměřených možností v kombinaci s výdejem jídla pracovnicí ve výdejně. Pitný režim je dodržován denně přísunem a nabídkou tekutin na třídách (voda, čaje ovocné, bylinkové, s citrónem, další nápoje) a při pobytu dětí na školní zahradě prostřednictvím termonádob.

Každé dítě má možnost přidat si stravu a nápoje v jím zvoleném přiměřeném množství a samostatně se opakovaně obsloužit (to však neplatí u potravin objednaných na počet strávníků např. jogurty atd.).

Dietní stravování, stravování alergiků je možno pouze po dohodě s ředitelkou mateřské školy a ředitelkou jídelny na základě lékařského potvrzení. Odborným garantem je nutriční terapeut paní Bednaříková.

 

Výdejní doba:

Přesnídávka    8:30 – 9:00 hodin (sebeobslužně dle volby dítěte)

Obědy            11:30 – 12:15 hodin (sebeobslužně dle volby dítěte + výdej stravy u okénka)

Svačina          14:00 – 14:30 hodin (sebeobslužně dle volby dítěte)

 

Pro odběr oběda v první den nemoci dítěte je doba stanovena od 12:15 hod. do 12:45 hodin ve výdejně mateřské školy. Oběd bude vydán v jednorázových jídlonosičích, které vydá mateřská škola.

 

Výše stravného pro školní rok 2020/2021

Cena stravy se rovná výši nákladů na potraviny (finanční normativ). Strávníci jsou rozděleni do dvou věkových skupin. Do těchto skupin jsou děti zařazeny na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1. 9. do 31. 8.

 

 1. Skupina – strávníci - děti do 6 let
 1. Skupina – strávníci - děti od 7 let

Přesnídávka

  9,- Kč

Přesnídávka

  9,- Kč

Oběd

21,- Kč

Oběd

22,- Kč

Svačina

  8,- Kč

Svačina

  8,- Kč

Pitný režim

cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě

Celodenní strava

38,- Kč

Celodenní strava

39,- Kč

 

 

 1. Způsob přihlašování a odhlašování stravy.

 

Odhlašování nebo přihlašování probíhá nejpozději v ten daný den do 7:00 hodin v mateřské škole.

Rodiče mohou využít několika variant:

 • Telefon MŠ: 469 350 252
 • Záznamník MŠ
 • Přímá omluva učitelkám na třídě

Počty dětí na daný den jsou hlášeny ředitelce jídelny těsně po 7.00 hodině.

 

Dítě má nárok na stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. Zákonný zástupce si může stravu vyzvednout do jídlonosičů. Druhý den a další dny nepřítomnosti je povinen zákonný zástupce stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy. Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu. Dospělý strávník má právo odebrat stravu pouze v případě, že v tomto dni odpracoval alespoň tři hodiny. Veškeré změny budou včas vyvěšeny na nástěnce tomu určené v MŠ.

 

 

5. Úhrada stravného

 

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stravné ve stanoveném termínu.

Stravné se platí bezhotovostně na uvedené číslo účtu Školní jídelny Skuteč, okres Chrudim v KB pokladní složenkou nebo trvalým příkazem z vlastního účtu, případně poštovní složenkou. Způsob platby musí být dohodnut s vedoucí školní jídelny. Stravné musí být zaplaceno vždy do 5. dne v měsíci (např. stravné za měsíc září musí být převedeno na účet ŠJ do 5. září). To platí pro strávníky, kteří hradí stravné trvalým příkazem. Ostatní strávníci dostávají ve škole do 10. dne v měsíci lístečky s číslem účtu ŠJ, variabilním symbolem a částkou k zaplacení na stávající měsíc. Je nutné částku co nejdříve uhradit. Nejpozději však do konce měsíce.  Každé dítě má nárok na školní stravování a rodiče mají povinnost stravování včas zaplatit. Pokud nebude stravné opakovaně zaplaceno včas, bude strávník ze stravování vyloučen (zákon 561/2004 Sb. § 35).

 

Číslo účtu: 78-8179370277

Kód banky: 0100

 

Vyúčtování stravného

 

Vyúčtování je prováděno 1x ročně, po uplynutí školního roku (nejpozději do 31. 8.) následujícími způsoby:

 • Jedna měsíční platba zůstává na účtu Školní jídelny Skuteč, okres Chrudim a zbytek přeplatku bude převeden zpět na účet poplatníka.
 • Z důvodu ukončení stravování požádat o vrácení přeplatku zpět na účet individuálně.

 

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 

Mateřská škola má písemně zpracovaná pravidla pro podávání a vyřizování stížností. Zákonní zástupci mají možnost podat podnět (stížnost) na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování, stížnosti se evidují, prošetřují a vyřizují v písemné formě v přiměřené lhůtě. Zákonní zástupci mají možnost v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu obrátit se na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele.

 

Práva a povinnosti dětí

 

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim.
 • Dítě má právo odmítnout stravu.
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků mateřské školy během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě má právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě má právo na dostatek času pro konzumaci stravy

 

 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem jídelny - výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost vnitřní řád jídelny - výdejny školy podepsat.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín.

 

 Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

 

 • Dohled nad dětmi je zabezpečován pracovníky mateřské školy.
 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy  povinny dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

 

Bezpečnost

 

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí upravuje blíže školní řád mateřské školy na příslušný školní rok.

 

 • Učitelky jsou povinné zajistit bezpečnost dětí při jídle a sebeobslužných činnostech.
 • Učitelky jsou povinné v rámci bezpečnosti použít Minimální preventivní program pro rizikové chování vedoucí k patologickým jevům.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí

 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí upravuje blíže školní řád mateřské školy na příslušný školní rok.

 • Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy.
 • Dítě jsou vedeny k šetrnému zacházení s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě je povinno dodržovat stanovená pravidla chování, aby předcházelo poškozování sebe sama a ostatních dětí při výdeji jídla a jídle samotném.

 

 

 

 

 

Další opatření

 

V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C (sleduje a eviduje pracovnice kuchyně a následně pracovnice ve školní jídelně – výdejně) a je určen k přímé spotřebě. Tepelně upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tepelné úpravy.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve vstupním vestibulu MŠ a na internetových stránkách školy. Sestavuje ho ředitelka školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na 14 dní dopředu. Mateřská škola má možnost si některé dny vybrat ze dvou variant jídel.

 

Dotazy a připomínky ke stravování přijímá ředitelka školní jídelny Olga Řezníčková na telefonu 469350382, emailem kancelar@jidelna-skutec.cz.

 

S touto směrnicí jsou rodiče seznamovány na první rodičovské schůzce a prostřednictvím hlavního informačního panelu ve vstupním vestibulu MŠ.           

                                                                                              Mgr. Pavlína Pokorná

                                                                                            ředitelka mateřské školy