Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

reditelna@mslezakuskutec.cz, www.mslezakuskutec@estranky.cz, IČO 75015943

Osady Ležáků 767, 539 73 Skuteč

POKYN ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č. j.: MSOLS 45/2019

Směrnice nabývá účinnost od: 1. 9. 2020

Vypracoval:

Mgr. Pavlína Pokorná, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Pavlína Pokorná, ředitelka školy

Spisový znak: 2.1

Skartační znak: S5

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dokladů, které tvoří součást tohoto předpisu:

 

Vnitřní směrnice č. 6

(vnitřní předpis)

Stanovení příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole

pro školní rok 2020 - 2021

 

Obecná ustanovení

Platnost od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

Ředitelka Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim vydává tento vnitřní předpis -  pokyn na základě zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

 

Článek I

Úvodní ustanovení

Účelem vnitřního předpisu je stanovit na základě školského zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a  výše zmíněné vyhlášky o předškolním vzdělávání pravidla, výši a způsob úhrady měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dětí. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Článek II

Výše příspěvku

 

S platností od 1. 9. 2020 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim takto:

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 500 Kč

 

Je stanovena měsíčně k příslušnému školnímu roku (školní rok 2020 / 2021).

Změna výše úplaty může být provedena novým vnitřním předpisem.

 • Podle ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. 9. 2017 vzdělávání v  mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné
 • V případě dodatečného  odkladu plnění povinné školní docházky, kdy se žák základní školy vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

2. Výše snížené úplaty za předškolní vzdělávání činí 333 Kč

 • Jedná se o dítě, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce (ze zdravotních či jinak bránících důvodů).
 • O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá ředitelku mateřské školy. Pokud písemnou žádost neobdrží nejdéle do 10. následujícího měsíce, bude účtována úplata v plné výši, tj. 500 Kč.
 • Písemná žádost musí obsahovat:
  • komu je adresována, datum podání žádosti, druh žádosti (snížení), jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonní kontakt, podpis žadatele a doložení odůvodnění žádosti je podmínkou (např. od lékaře, ozdravný pobyt, nemoci, posílení imunity)

3. Osvobození od úplaty je

 • zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

Článek III

Způsob úhrady příspěvku

Úplata za příslušný měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. Povinnost uhradit příspěvek se vztahuje na rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Může být hrazena

 • bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu k 15. dni v měsíci na účet mateřské školy 78 – 8178970297/0100
 • hotově (do pokladny) mateřské školy k rukám zastupující učitelky školy (zástupkyně)
 • v letních měsících (v červenci nebo srpnu), kdy bude provoz mateřské školy přerušen, bude úplata v nulové výši (vyhl. č. 14/2005 ) (druhý prázdninový měsíc, kdy bude MŠ v provozu, budou zákonní zástupci dítěte platit úplatu v plné výši, tj. 500 Kč)
 • na rodiče dětí z jiných mateřských škol, které v době hlavních prázdnin navštěvují naši MŠ, se vztahuje povinnost platit úplatu dle pravidel daných tímto předpisem
 • v případě absence dítěte v mateřské škole se příspěvek nevrací
 • pokud rodič chce mít dítě zapsané v mateřské škole a dítě prozatím mateřskou školu nenavštěvuje (např. z rodinných důvodů), je rodič povinen i za toto dítě úplatu hradit

Ředitelka školy rozhodne o vyřazení dítěte, jehož rodič nebo zákonný zástupce po písemném vyrozumění opakovaně neuhradí úplatu nebo stravné (§ 35 zák.561/2004 Sb.).

Také v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje bez omluvy po dobu 14 dnů, ředitelka školy, po písemném upozornění rodičů, dítě z MŠ vyřadí ( § 35 zák.561/2004 Sb.).

 

Článek IV

Osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání

Osvobození od úplaty je

 • zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Tyto skutečnosti je zákonný zástupce dítěte povinen prokázat každého čtvrt roku ředitelce mateřské školy (vyhl. č. 14 / 2005 Sb., novela č. 43 / 2006 Sb., § 6) a to vždy nejpozději do 25. dne posledního měsíce čtvrtletí, jinak je povinen hradit plnou výši úplaty.

 

Článek V

Neplacení příspěvku

V případě nezaplacení úplaty ve stanoveném termínu či v nesprávné výši, bude plátce na tuto skutečnost upozorněn a bude mu určen náhradní termín platby a to nejpozději do jednoho týdne od termínu řádné platby.

V případě druhého prodlení ( nezaplacení úplaty v náhradním termínu) bude dítěti v souladu s § 35, odst.1 bod b) a d) zákona č. 561/2004 Sb. ukončena docházka do mateřské školy.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

 

 

Ve Skutči dne 28. 6. 2020

                                                                                  

                                              

                                                                               

  

 Mgr. Pavlína Pokorná, ředitelka školy