Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád 2.část

8. Vzdělávání dětí v MŠ – průběh a výsledky

 

Vzdělávací oblast je dána zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších úprav právních předpisů Vzdělávání v MŠ probíhá dle platného Školního vzdělávacího programu mateřské školy (dále jen ŠVP), který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Odkaz na ŠVP Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim s názvem „Kamarádi z Veselé školky“ je k nalezení na stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd nebo na hlavním informačním panelu. ŠVP je veřejným a „živým“ dokumentem, s kterým učitelky celé mateřské školy pracují po celý školní rok.

 

Učitelky používají při práci způsob prožitkového učení s prvky alternativního programu „Začít spolu“. Dále projektové vzdělávání, činnostní metody práce, do výuky začleňují interaktivní tabuli a počítače s výukovými programy.

 

Rodičům předškolních dětí je v šatnách školy zpřístupněno „Desatero pro rodiče předškolních dětí“. Materiál je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Zvláště vhodný materiál pro rodiče předškoláků.

Rodičům dětí nově příchozích je také nabízen dokument s názvem „Desatero“, kde je uvedeno deset dobrých rad, které usnadní nástup dítěte do mateřské školy.

Rodiče všech dětí mají možnost zapůjčit si v mateřské škole odbornou literaturu, která by mohla být nápomocna k vyřešení jejich otázek.

 

Učitelky vedou Portfolio dítěte, to znamená záznamy o pokrocích dítěte, jeho znalostech a  dovednostech. Jejich smyslem je poskytnout konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací nabídku, která povede v rámci individualizace k rozvoji jeho potenciálu či nadání. Do záznamů mohou nahlížet pouze učitelky a rodiče daného dítěte.

 

O pokrocích se mohou individuálně rodiče dozvědět více na konzultačních hodinách, které škola nabízí. Domluva termínu u učitelek na třídách.

 

Výsledky vzdělávání jsou sledovány a učitelkami zapisovány formou záznamů splněných dílčích cílů a kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a to 2x za rok. Statisticky jsou na konci roku vypočteny ředitelkou školy % tohoto naplnění. Výsledky vzdělávání jsou součástí Vlastního hodnocení školy a jsou podnětem pro plánování vzdělávací práce na další období.

 

 

8.1. Vzdělávání dětí od dvou do tří let v MŠ

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. S ohledem na specifika lze i  u  nich naplňovat cíle RVP PV s obsahem vzdělávání, které bude korespondovat s tímto věkem. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje jsou výrazné, proto je třeba začlenit několik důležitých bodů nejen v oblastech vzdělávání, ale i v materiálních, hygienických, psychosociálních, personálních a bezpečnostních podmínkách. Dále pak v oblasti životosprávy a stravování, organizace vzdělávání, financování a spolupráce. Školní asistent je personální podporou, která pomáhá učitelce MŠ s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

 

Podmínky souhrnně

 • stálý pravidelný denní režim
 • dostatek emoční podpory
 • zajištění pocitu bezpečí
 • přiměřeně podnětné prostředí a činnosti
 • vybavení MŠ dostatečným množstvím podnětných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, didaktických pomůcek a vybavení ve třídě s ohledem na umístění – uzavíratelné skříňky, vyšší police, vhodný sedací nábytek
 • více individuální péče
 • srozumitelná pravidla (viz. „Třídní pravidla pro malá Medvíďátka“)
 • stravování – dostatek času a prostoru, jistota, individuální přístup (dopomoc - chůva)
 • stavební úpravy
 • podmínky požární bezpečnosti
  • dvouleté dítě je osoba se sníženou motorickou schopností

 

 

8.2. Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové obce.

 

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
 • V pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 souvislých hodin denně
 • Začátek této doby MŠ stanovuje na 8.00 hod.
 • Konec pak na 12.00 hod.

 

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

 

 

Omlouvání dětí

 • Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, je povinen žádat o uvolnění dítěte předem a omlouvat jeho nepřítomnost na vzdělávání nejpozději do 3 dnů.
 • Tyto žádosti a omluvenky budou zákonní zástupci předávat třídním učitelkám písemnou formou na předem připravených formulářích. Ty jsou připravené v šatně 2. třídy Veverek volně k dispozici rodičům. Ve třídě bude vedena evidence omluv pro případnou kontrolu.

  

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle §47 a 48a Školského zákona)
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (podle § 38a Školského zákona

 

Pokud zákonný zástupce zvolí jeden z těchto jiných způsobů vzdělávání, oznámí to v den zápisu ředitelce školy.

 

Podrobné informace:

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Ředitel školy stanovuje tyto okruhy vzdělávání:

 • vzdělávací nabídka (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší školy)
 • desatero pro rodiče dětí předškolního věku (webové stránky MŠMT).

Ředitelka školy stanovila:

 • na dny 29. 11. 2019 den k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z  jednotlivých vzdělávacích oblastí.
 • zároveň stanoví i náhradní termín na 13. 12. 2019
 • mateřská škola zvolí způsob ověření formou hry, manipulace s pomůckami, vyplněním pracovního listu apod.
 • Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy (v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona) individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

Do přípravné třídy je v souladu § 47 odst. 1 školského zákona od 1. září 2017 možno přijmout pouze dítě s uděleným odkladem povinné školní docházky.

Vzdělávání v zahraniční škole 

Další možností je zařazení do zahraniční školy, která působí na území České republiky a vzdělává podle vzdělávacího programu státu, který školu zřizuje.

 

 

8.3. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami   (SVP)

 

ŠVP Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim, vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Zároveň vychází z RVP PV, které je východiskem pro případnou přípravu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim.

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je takové dítě, které pro svůj rozvoj a naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv, a to na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření je mateřská škola připravena dle podmínek a možností realizovat.

 

Mluvíme o pěti stupních podpůrných opatření

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola na základě vlastního pozorování, bez doporučení poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickými poradnami, se Speciální základní školou ve Skutči. Instituce tohoto typu jsou našimi školními poradenskými zařízeními ( ŠPZ).

První stupeň podpůrných opatření

 • Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
 • Plánem pedagogické podpory, dále PLPP, jeho vypracováním a poskytováním tohoto druhu pedagogické podpory, rozumíme poskytování podpůrných opatření prvního stupně.
 • PLPP bude zpracován dle přílohy k vyhlášce č.27/2016 Sb.
 • Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží, speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování plánu.
 • Plán pedagogické podpory učitelka vyhodnotí nejpozději do tří měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření dle vlastního pozorování dítěte, kdy se zaměřuje na vývoj speciálních vzdělávacích potřeb a naplňování cílů PLPP. Nevedou-li opatření k naplňování stanovených cílů, doporučí ředitelka školy společně s učitelkou po předchozí konzultaci rodičům využití pedagogicko-psychologické poradny, školského poradenského zařízení.
 • Do doby zahájení podpůrných opatření druhého a vyššího stupně pracuje škola s PLPP:

S PLPP seznámí škola neprodleně zákonné zástupce dítěte na osobní schůzce. O  této schůzce provede ředitelka školy zápis.

 

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

 • Ředitelka školy určí pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci s poradenským zařízením.
 • Pro účely poskytování poradenské pomoci škole zajistí škola předání PLPP , podle kterého se dítě dosud vzdělávalo, spolupracující poradně.
 • Poradenskou pomoc ŠPZ může využít dítě a jeho zákonný zástupce na základě doporučení školy, svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 • Neposkytuje-li zákonný zástupce dítěte součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte, postupuje škola a školské poradenské zařízení dle §10 odst. Zákona č.359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí.
 • Při vydání zprávy a doporučení ŠPZ je o obsahu zprávy informován zákonný zástupce dítěte.
 • Na základě posouzení vzdělávacích potřeb dítěte vydá ŠPZ doporučení také škole za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte.

Podpůrná opatření poskytuje škola bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a udělení informovaného písemného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

 

Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IPV)

 • Na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce dítěte zpracuje škola IVP dítěte, pokud to vyžadují vzdělávací potřeby dítěte.
 • IVP je závazným dokumentem, vychází ze ŠVP PV mateřské školy a je zpracován dle pokynů ve vyhlášce č.27/2016 Sb.
 • Je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. Za zpracování a provádění IVP je odpovědna ředitelka školy. S IVP seznámí ředitelka všechny pedagogické pracovnice školy a současně zákonného zástupce dítěte. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.
 • Mateřská škola v souvislosti s vydáním IVP spolupracuje se ŠPZ, které nejméně jednou ročně vyhodnotí naplňování IVP.

 

8. 4 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
 • Na základě zjištění ŠPZ škola poskytne nadanému dítěti podpůrná opatření pro podporu a rozvoj jeho specifického nadání a talentu.
 • Učitelka pověřená ředitelkou zpracuje na základě doporučení ŠPZ individuální vzdělávací plán a seznámí s ním zákonného zástupce dítěte – do 1 měsíce od obdržení doporučení ŠPZ.
 • Školní vzdělávací program je dle možností přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí a popř. Doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí a to zejména prostřednictvím zabezpečení pestré a bohaté denní nabídky činností specifických zájmů a schopnosti dětí.
 • Škola klade důraz na rozvoj sociální oblast a oblasti návyků a sebeobsluhy, ve kterých mívají děti mimořádně nadané někdy problém.
 • Učitelky vyvozují závěr a opatření pro další vzdělávací období ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a se ŠPZ, a to nejméně 1x za 3 měsíce

 

9. Přijímání dětí

 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, a to v období od 2.  května do 16. května. Veřejnost bude na termín zápisu upozorněna na webových stránkách školy, v místním tisku, v budově mateřské školy a na vývěsce zřizovatele.

 

Do mateřské školy dítě přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti rodičů. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole osobně. Přijímají se děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let, a to v době zápisu nebo i v průběhu roku, pokud to umožní kapacita mateřské školy. O přijetí dětí rozhoduje podle zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším vzdělávání (školský zákon) a předem stanovených kritérií ředitelka školy. Po ukončení zápisu ředitelka školy posoudí přihlášky dle stanovených kritérií pro přijetí daného školního roku, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, a rozhodne do 30 - ti dní o přijetí daného počtu dětí do MŠ. V této zákonné lhůtě jsou rodiče povinni doložit ještě potvrzení o řádném očkování dítěte. Toto potvrzení rodič doloží na již zmíněné přihlášce, kterou si vyzvedne v mateřské škole před návštěvou dětského lékaře. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (povinné předškolní vzdělávání viz. kritéria a pokyny MŠMT).

 

Rozhodnutí o přijetí je oznámeno zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15. dnů, oznámení o nepřijetí je doručeno zákonným zástupcům do vlastních rukou. Po obdržení Rozhodnutí o přijetí a Dohody o docházce dítěte rodiče obdrží k vyplnění i další nezbytné formuláře související s docházkou dítěte do mateřské školy. Dále jsou rodiče vyzváni k účasti na informativní schůzce, kde se seznámí se školním řádem a obdrží informace o provozu mateřské školy. Zde si také domluví průběh adaptace dítěte a další individuální záležitosti.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. S účinností od 1. ledna 2017 udává novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. dětem, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna a ještě mateřskou školu nenavštěvují, nastoupit ve školním roce 2019/2020 k povinnému předškolnímu vzdělávání od září 2019. Tyto příchozí děti nemusí dokládat potvrzení o řádném očkování.

Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (ve školním roce 2018/2019 se jedná o děti tříleté, čtyřleté a starší).

 

 

Předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče.  

 

 

 Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také pediatra a daných možností mateřské školy.

 

V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. „Den otevřených dveří“.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim, zřizovanou obcí Skuteč děti přijímány, budou stanoveny zvlášť jako příloha tohoto řádu (Kritéria mohou být aktualizována).

 

 1. Evidence dítěte

 

Mateřská škola vytváří matriku školy, kterou tvoří evidence dětí na formulářích. Mezi ně patří Žádost o přijetí s potvrzením lékaře o řádném očkování, Evidenční list, Rozhodnutí o  přijetí, Dohodu o způsobu docházky, Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, Poučení účastníka správního řízení. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. 

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno jméno a příjmení dítěte, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a  příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a  telefonické spojení. Každá změna je povinností rodičů okamžitě hlásit na třídách učitelkám.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy nebo bude jako součást přihlášky do mateřské školy.

Z dalších dokumentů škola od nově nastupujících zákonných zástupců vyžaduje:

 • Vstupní dotazník
 • Prohlášení o bezinfekčnosti (plavání v MŠ atd.)
 • Pověření zmocněných osob k vyzvedávání dítěte v rámci GDPR
 • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci GDPR (Souhlas s uveřejňování fotografií v tisku v souvislosti s propagací školy a souhlas rodičů s účastí dítěte na školních akcích jako jsou výlety, exkurse atd.)

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Součástí vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou i písemné záznamy a další doklady vypovídající o pokroku dítěte v jeho rozvoji, které jsou považovány za důvěrné a jsou přístupné pouze učitelkám v mateřské škole a rodičům. Učitelky je využívají při své každodenní práci, individuálnímu přístupu k dítěti. Hodnocení je zpracováno tak, aby bylo funkční, učitelé shromažďují, zpracovávají informace pravidelně, systematicky a věcně.

 

Záměrem hodnocení je vyhodnocení pokroků dítěte, jeho silných a slabých stránek a vytváření podmínek pro jeho další rozvoj a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí.

 

 1. Ukončení docházky dítěte

 

Ředitelka MŠ může podle § 35 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším (školský zákon) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže:

 • dítě se bez omluvy rodiče nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • rodiče závažným způsobem narušují provoz mateřské školy a jednání s nimi je bezúspěšné nebo opakovaně porušují své povinnosti uvedené ve Školním řádu MŠ
 • opakovaně vyzvedávají své dítě po ukončení provozní doby
 • rodiče závažným způsobem poškozují majetek mateřské školy, majetek zaměstnanců MŠ, dětí či jiných rodičů
 • ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • když je to vhodné ukončení docházky na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 • rodiče neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelkou jiný termín úhrady
 • vždy ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

 

 

 1. Školní prevence proti nežádoucím jevům

 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku a to v oblasti tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří:

 • sebedůvěra, samostatnost a sebejistota
 • podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
 • schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
 • rozvíjení sebe sama
 • sebereflexe
 • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
 • rozvoj tvořivosti a estetického cítění
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence

 

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Součástí zdravého životního stylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí spojené s úctou k druhému patří k základní životní kompetenci (postoji).

 

Sebedůvěra dětí je podmíněna optimální kvalitou vztahu k dětem v praktickém životě. Takovým uspořádáním společenského života, který umožňuje uspokojování potřeb dítěte a tím i zdravý rozvoj jeho osobnosti. Děti jako rovnocenní partneři mají v mnoha situacích právo říci ne, když něco nechtějí. Umění říci ne je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti nebudou umět říci ne pokusům o nejrůznější manipulace nebo drogovému pokušení, pokud v rodině, mateřské škole či škole není příležitost k vyjádření nesouhlasu.

 

K upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Proto se snažíme zařazovat spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy je dětem poskytována možnost volby samostatné činnosti i její obtížnosti. Dítě ví, že si samo může vybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl respektován jeho zájem, aby pohybová činnost vycházela z vnitřní motivace, z potřeby pohybu, z potřeby zdravého soutěžení.

 

Učíme se odhadnout své síly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly a to je prevencí nejen úrazů, ale i posílení pevného postoje vůči budoucím stresům, neúspěchům i pádům, které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem.

 

Realizaci spontánních pohybových aktivit provádíme také na školní zahradě, s dostatečným vybavením umožňujícím odstupňovanou škálu pohybových aktivit.

 

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako znalosti, dovednosti a postoje.

 

Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a současně i kompetence v oblasti prevence, na které učitelky v MŠ dbají, průběžně zařazují do ŠVP a sledují, patří:

 • znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví
 • rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví
 • zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit
 • napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky (zdravá výživa a životospráva)
 • mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků)
 • vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné
 • znát pravidla společného soužití ve skupině
 • hodnotit své chování i chování druhých, mít a hájit vlastní názor
 • akceptovat kompetentní autoritu
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav
 • přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy
 • vědět, že je více možností řešení konfliktů
 • kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad
 • chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role
 • spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí

 

Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence, jsou tyto děti zasaženy v pozdějším období různými nežádoucími jevy jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost řešit problémy, stres a frustrace. Dochází i k sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, xenofobie apod. Proto se v MŠ snažíme tyto kompetence osvojovat v každodenním běžném životě.

 

Rodič má právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • zapojit se do života školy a přicházet s novými náměty a realizací
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy, mohou je podat i anonymně použitím „schránky důvěry“
 • seznámit se a být mu vysvětlena pravidla stanovená ve školním řádu MŠ, vyjádřit se k  nim

     

 

Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým Ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i  projevovat lásku atd.).
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí atd.).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené jeho věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 

 

 1. Ochrana proti patologickým jevům

 

Učitelka seznamuje děti vhodnou formou s možnými sociálně patologickými jevy a šikanou ve škole, v rodině či společnosti a to každý den jako součást výchovně vzdělávacího procesu na škole. Její činnost specifikuje Směrnice o vedení prevence sociálně patologických jevů na škole. Dokument Minimální preventivní program pro rizikové chování vedoucí k  patologickým jevům je zpracován na míru mateřské škole. Jsou v něm vybrány a rozpracovány jednotlivé sociálně patologické jevy konkrétně s řešením a postupem v prevenci.

Učitelka má ke všem dětem rovný přístup, který je motivující a laskavý. Vede děti k přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, vysvětluje, že není možné ubližovat sobě či jiným osobám ve svém okolí. Jde svým jednáním s dalším personálem školy dětem příkladem. Učí děti řešit spory formou domluvy či ústupku, kompromisem. Učitelka spolupracuje s rodinou na vedení dětí k  prosociálnímu cítění, svým přístupem a příkladem vede děti k odmítání drog, alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, které mohou poškodit jejich zdraví.

 

V celém areálu MŠ je zákaz kouření.

 

Do mateřské školy několikrát do roka dochází preventista patologických jevů ze ZŠ Smetanova ve Skutči, který se staršími dětmi vede záměrné nenásilné rozhovory na dané téma.

 

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů a nařízení

nepřetržitě uzavřena po celý den.

 • Příchozí musí zvonit na zvonek s kamerovým systémem u hlavního vchodu do budovy mateřské školy. Telefony tohoto systému jsou umístěny ve třídách a výdejnách jídel. Tehdy si učitelka či provozní pracovnice vizuálně i slovně ověří příchozího na monitoru.
 • Monitorovány jsou oba vchody školy.
 • Zákonní zástupci i jiné osoby se mohou po škole pohybovat v době přivádění a odvádění dítěte, v jiných případech jen se souhlasem personálu.
 • Zákonní zástupci dítě předávají i vyzvedávají osobně, případně zmocní jinou osobu.
 • Zákonní zástupci odpovídají za věci, které si dítě do MŠ nosí, které mají ve skříňkách.
 • Škola vyvozuje rizika, hrozící dětem při běžném provozu a preventivně děti poučuje o  správnosti chování, děti s učitelkou vytváří pravidla pro bezpečný provoz ve třídách a dbají na dodržování.
 • Škola má vypracován řád pro pobyt na školní zahradě.  Zde jsou uvedeny pokyny, pro pohyb v těchto prostorách. Za jejich dodržení vždy odpovídá dozor dětí.
 • Škola se účastní akcí i mimo budovu - výlety, návštěvy divadel, exkurze. Vždy v úvodu tohoto dne jsou děti poučeny o vhodnosti chování a upozorněny na rizika.
 • Školní úraz je definován takto: Jedná se o úraz, který se stal při výchovně vzdělávacím procesu ve škole, na školní zahradě, na akcích pořádaných školou i mimo školu (např. na výletech, exkursích atd.)
 • Školním úrazem není úraz způsobený cestou do školy či z ní domů.
 • Škola nedovoluje přinášet ostré a nebezpečné předměty do budovy a tříd mateřské školy, jakož i cennosti a věci, co nesouvisí s výukou a vzděláváním.

 

15. Platby v mateřské škole

 

5.1. Stravování

 

 • Výše stravného je stanovena ve Vnitřním provozním řádu školní jídelny. Strava se tedy hradí školní jídelně. V MŠ je pouze školní výdejna. Stravu zajišťuje Školní jídelna, Osady Ležáků ve Skutči, která je součástí komplexu budov mateřské školy.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. téhož dne, a to ústně, telefonicky v MŠ v jakoukoliv dobu - může využít záznamovou službu na telefonu.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

 

Činnost školní jídelny se řídí Vyhláškou č.463/2011 Sb. o školním stravování v platném znění, Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování na základě Zákona 561/2004 Sb., a dalšími předpisy. Ředitelka školní jídelny vydá platný Vnitřní provozní řád školní jídelny (viz. nástěnka jídelny na chodbě MŠ), kde bude stanoven způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, jeli v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Otázky týkající se stravování dětí se zdravotními problémy projednává rodič s vedoucí školní jídelny a ředitelkou školy.

Stravování v MŠ je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne a zahrnuje dopolední a odpolední svačinu a oběd.

 

 • Pitný režim je v průběhu celého dne zajištěn (čaj a pitná voda). Děti jsou k jídlu motivovány, ne ale nuceny.

 

Omlouvání stravování     

 • Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7,00 hodin.
 • Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.45 hod. do 12.45 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienického důvodu zlikvidováno. Rodiče dodají svoje nádoby na jídlo.
 • V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě i nadále až do odvolání. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

Změnu způsobu stravování (dopolední, celodenní) je možno provést od nového měsíce.

Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách.

 • Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!

 

15. 2. Úplata za předškolní vzdělávání

 

Ustanovení k úplatě na škole řeší samostatný dokument

Vnitřní směrnice č. 6 (vnitřní předpis)  

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

S platností od 1. 9. 2018 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim takto:

 

1.Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 440 Kč

 • Je stanovena měsíčně k příslušnému školnímu roku (školní rok 2019 / 2020).
 • Změna výše úplaty může být provedena novým vnitřním předpisem.
 • Podle ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. 9. 2017 vzdělávání v  mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné
 • V případě dodatečného  odkladu plnění povinné školní docházky, kdy se žák základní školy vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

 

2.Výše snížené úplaty za předškolní vzdělávání činí 293 Kč

 • Jedná se o dítě, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce (ze zdravotních či jinak bránících důvodů).
 • O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá ředitelku mateřské školy. Pokud písemnou žádost neobdrží nejdéle do 10. následujícího měsíce, bude účtována úplata v plné výši, tj. 440 Kč.
 • Písemná žádost musí obsahovat:
  • komu je adresována, datum podání žádosti, druh žádosti (snížení), jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonní kontakt, podpis žadatele a doložení odůvodnění žádosti je podmínkou (např. od lékaře, ozdravný pobyt, nemoci, posílení imunity)

 

3.Osvobozený od úplaty je

 • zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a je řešena v samostatném pokynu ředitelky školy, který je volně dostupný všem rodičům na hlavní nástěnce školy.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku.

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

V prázdninovém měsíci, kdy bude naše škola celý měsíc uzavřena, se úplata se neplatí.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Mateřská škola obnovuje a udržuje majetek školy, vybavuje třídy a šatny estetickým, funkčním a bezpečným nábytkem s moderními pomůckami. Veškerý nábytek a vybavení MŠ je jejím vlastnictvím. Děti jsou na začátku školního roku poučeny, jakým způsobem mohou s majetkem školy nakládat.

Děti jsou pedagogickými a ostatními zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy. V  případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči a požadovaná oprava či úhrada škody v nejbližším termínu Úmyslné poničení majetku MŠ bude uhrazeno zákonným zástupcem školy bez odkladu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Seznámení se školním řádem je povinností rodičů a zákonných zástupců stejně jako zaměstnanců školy. Dodržování Školního řádu je povinností zákonných zástupců i dětí dle §22 odst.1 a § 30 odst.3 školského zákona. Všichni musí být prokazatelně s tímto řádem seznámeni.

 

18. Platnost

Tento Školní řád je platný dnem vydání.

 

 

 

Ve Skutči dne 30. 8. 2019                                       Vydala: Mgr. Pavlína Pokorná

                                                                                         ředitelka MŠ