Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád 1. část

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č. j.: MSOLS74/2019

Směrnice nabývá platnosti dne: 31. 8. 2020

Vypracoval: Mgr. Pavlína Pokorná

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2020

Schválil: Mgr. Pavlína Pokorná

Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2020

Spisový znak:  2. 1

Skartační znak:  S5

Novelizace: 31. 8. 2020

 

 

Vnitřní směrnice č. 1/1 2019

 

 

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim byla zřízena jako příspěvková organizace Města Skuteč. Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka mateřské školy Mgr. Pavlína Pokorná.

 

Název školy: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

Adresa školy: MŠ, Osady Ležáků 767, 539 74 Skuteč  

Telefon: 469 350 252

IČO: 75015943

Ředitelka: Mgr. Pavlína Pokorná

Zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. Skuteč

Kapacita školy: 56

Provozní doba školy: 6, 15 – 16,15 hodin

Využití mateřské školy pro další aktivity: volební místnost Města Skuteč

 

Obsah:

1. Všeobecná ustanovení

2. Předmět činnosti a základní cíle mateřské školy

3. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců včetně pravidel jejich vzájemných vztahů

4. Organizace provozu mateřské školy

 1. Organizace dne
 2. Režimové momenty a požadavky
 3. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ
 4. Vzdělávání dětí v MŠ – průběh a výsledky
 5. Přijímání dětí
 6. Evidence dítěte
 7. Ukončení docházky dítěte
 8. Školní prevence proti nežádoucím jevům
 9. Ochrana proti patologickým jevům
 10. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
 11. Platby v mateřské škole
 12. Podmínky zacházení s majetkem školy
 13. Závěrečná ustanovení
 14. Platnost

 

1.Všeobecná ustanovení

 

Školní řád je vydán ředitelkou mateřské školy jako statutárním orgánem na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Upravuje tak přijímání dětí, základní informace o organizaci a provozu MŠ, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochranu před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Upravuje také práva a povinnosti osob v ní se zdržujících a ošetřuje vzájemné vztahy dětí, zaměstnanců a zákonných zástupců dětí, vázaných k činnosti MŠ. Školní řád je součástí vnitřních předpisů MŠ a jedná se o veřejný dokument.

 

 1. Předmět činnosti a základní cíle mateřské školy

 

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při organizování předškolního vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). V souladu s ním mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy.


Děti jsou vzdělávány dle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) „Kamarádi z Veselé školky“, který je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou, Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a s vyhláškou č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců, včetně pravidel jejich vzájemných vztahů

 

3.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

Rodinná výchova je základ, na kterém mateřská škola staví. Některá rodina uplatňuje nadměrnou péči, někde jsou kladeny neodpovídající požadavky na dítě. Někdy je dítěti naopak dána naprostá volnost, někde je malá péče zdůvodněná nedostatkem času nebo je malý zájem o dítě. To vše ztěžuje orientaci dětí v životě.

Proto se snažíme v naší mateřské škole navodit otevřený a oboustranně prospěšný vztah se zákonnými zástupci, založený na oboustranném dialogu o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení, protože pohodové otevřené klima v mateřské škole (dále jen MŠ) zlepšuje spolupráci se zákonnými zástupci a   jejich podporu školní práce a samozřejmě zákonné zástupce zpětně pozitivně ovlivňuje dítě aktivní, samostatné a sebejisté.

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (konzultační hodiny s učitelkou nebo ředitelkou po předchozí domluvě nebo dle možností)
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit
 • být seznámeni se Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) s prvky alternativního programu „Začít spolu“, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, být seznámeni s organizací školního roku
 • po domluvě s učitelkou kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit, práce v centrech aktivit
 • projevit připomínky k provozu, učitelce nebo ředitelce školy, pomoc při údržbě školy
 • přispívat škole svojí pomocí, přicházet s novými náměty, spoluúčastí na slavnostech, získáváním možností sponzorských darů či nápadů k obohacení činnosti školy atd.)
 • mají právo na výběr školy
 • aktivně se zapojit do aktivit zákonných zástupců (zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců a dětí, organizovat pro školu akce)

 

Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy
 • své dítě předat při příchodu učitelce ve třídě
 • pomáhat škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vést děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí
 • vyzvednout dítě včas do 16.15 hod (v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z  MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o  dítě a zřizovateli)
 • neodvádět dítě z MŠ bez vědomí učitelky
 • přivádět dítě do MŠ zdravé (sledovat zdraví svého dítěte, v případě onemocnění jednat)
 • v případě infekčního onemocnění dítěte tuto skutečnost neprodleně ohlásit mateřské škole (informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání)
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte (pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve i v době omezeného provozu MŠ)
 • omlouvat nepřítomnost dítěte předem nebo ten den do 7. hodin (pozor na povinnou předškolní docházku – omluvné listy – 2. tř. předškoláci )
 • hradit MŠ veškeré poplatky v řádném termínu (úplatu za vzdělávání, stravování v jídelně)
 • nahlásit v MŠ každou změnu v osobních datech dítěte a ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zdravotní stav dítěte, zdravotní pojišťovnu)
 • hlásit změny zodpovědnosti zákonného zástupce (zákaz styku s dítětem aj.) vyjádření soudu
 • na vyzvání ředitelky školy se účastnit osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dětí
 • dbát, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek
 • dbát, aby osobní věci dětí byly podepsány (nebo označeny), zvláště pak ty, u kterých může snadno dojít k záměně (bačkory, pyžamo)
 • dbát na to, aby dítě svoje věci znalo (seznámit je s nimi i opakovaně)
 • v součinnosti se školou pomáhat vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, k používání kapesníku
 • pokud dojde svévolně k poškození školního majetku, ať ze strany zákonných zástupců nebo dětí, jsou zákonní zástupci povinni škodu napravit nebo uhradit

 

 

Seznámit se a podepsat Školní řád mateřské školy, Vnitřní řád jídelny – výdejny.

 

 

 

Zákonný zástupce hájí zájmy mateřské školy, vzniklé problémy řeší v mateřské škole a snaží se ji záměrně nepoškozovat, nešířit neověřené informace v rámci pomluvy.

 

 

           

Zákonný zástupce je pro své dítě vzorem chování k učiteli i ke společnosti.

Seznámí se s pravidly třídy (viz. Třídní malovaná pravidla) – velmi důležité pro společný postup ve výchově dětí (vhodné je si je vytvořit společně s dítětem a plně je respektovat)

 

 

 

3.2.  Práva a povinnosti dětí

 

Práva dětí

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých zákonných zástupců, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i  projevovat lásku)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život

                                                                                                     (viz. Úmluva o právech dítěte)

Povinnosti dětí

 • řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
 • dodržovat pravidla soužití ve třídě MŠ (viz. Třídní malovaná pravidla ve třídách) které společně s pedagogy vytváří (mluvíme klidně, spory mezi sebou řešíme slušným slovem a přátelskou dohodou, kamarádovi s hrou pomáháme, jeho práci mu pochválíme, ke  kamarádům se chováme přátelsky atd.)
 • nedopouštět se projevů rasismu a šikanování
 • dodržovat pravidla kulturního soužití (pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, ve třídě, v šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

 

Děti jsou vychovávány a vedeny

(viz. Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů)

 • k celoživotnímu pozitivnímu přístupu k životu
 • ke schopnosti spolupracovat s druhými, respektovat druhé
 • zodpovědnosti, plnění povinností a uplatňování svých práv
 • k fyzickému, duševnímu a sociálnímu zdraví a zodpovědnosti za něj
 • citlivému vztahu k lidem a k přírodě

(formou prevence dětských úrazů a soc. patologických jevů, ekologickým programem, společnými pravidly třídy)

 

3.3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

Právo na ochranu osobnosti zaměstnance (neoprávněné a nepodložené pomluvy, hrubé zacházení ze stran návštěvníků mateřské školy, zákonných zástupců atd.)

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a  cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dítěte
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o  zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním
 •  povinnosti ve smyslu evropského nařízení nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 (viz. směrnice GDPR)
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím citlivé údaje o dětech, informace o  zdravotním stavu dětí, výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat)
 • dodržovat pravidla bezpečnosti na všech dohodnutých úrovních (zamykání budovy, kontrola vchodů, zahrady atd.)

 

 1. Organizace provozu mateřské školy

 

Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů po celý den uzavřena.

Do objektu budovy se lze dostat formou bezpečnostního kamerového kódového systému.

 

 

 • Provoz MŠ je zahájen v 6.15 a ukončen v 16.15 hodin.
 • Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby mohla být škola v 16.15 hod. opravdu uzavřena, tzn. vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.15 hod.

 

Nepřítomnost dítěte

 

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce nahlásit nejpozději v den nepřítomnosti do 7.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné. Pozor na neomluveného předškoláka s povinnou školní docházkou (viz. pravidla povinného předškolního vzdělávání). Zákonní zástupci tedy omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky (možno zanechat vzkaz i na záznamníku) nebo osobně ráno, kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

 

Příchod dětí do MŠ

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., předškoláci již do 8.00 hod, jinak po  dohodě s třídními učitelkami podle aktuální potřeby zákonných zástupců, ale jen pokud tím nenaruší časový režim třídy. Po dohodě s učitelkou je možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté (vážné neopakující se důvody).

Zákonní zástupci, kteří si děti chtějí vyzvednout po obědě, mají možnost učinit tak v době od 12.00 hod. do 12.45 hod.

 

Uzavření provozu mateřské školy v době prázdnin

Mateřská škola se uzavírá

 • v době vánočních prázdnin (zpravidla od 23.12 do 1.1 v návaznosti na vánoční prázdniny ZŠ vždy na základě výsledků průzkumu o docházce v těchto dnech)
 • a v době letních prázdnin (čtyři týdny) s oznámením dva měsíce předem

 

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 

V letních měsících, červenec nebo srpen (vždy jeden měsíc), dochází k omezení provozu školy. Do MŠ tento měsíc dochází pouze děti, jejichž zákonní zástupci nemohou zajistit jiné umístění dětí ani dovolenou. Druhý z měsíců je škola uzavřena a zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Zřizovateli je tato skutečnost oznámena předem ke schválení. Zákonným zástupcům tuto skutečnost oznamuje škola dva měsíce předem písemnou formou. Poslední srpnový týden prázdnin probíhají na MŠ většinou sanitační práce a MŠ je uzavřena nebo je provoz omezen v jedné třídě na základě průzkumu docházky.

 

Spojování tříd

V době omezeného provozu mateřské školy, v případě že poklesne počet dětí ve třídě na 10 a méně (např. nemoc dětí) nebo při náhlé absenci pedagogických pracovníků (např. nemoc, náhlá provozní záležitost, indispozice). Popis spojování tříd každodenně (viz. níže 5. Organizace dne v MŠ).  

 

Pojištění

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a  vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a  uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Úraz je zapsán učitelkou do Knihy úrazů neprodleně a zákonný zástupce, který je kontaktován učitelkou, tento zápis se souhlasem podepíše.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ

Jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na internetových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a hlavní informační panel.

 

Značka dítěte v MŠ

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. Označení viz. šatny atd. Je třeba dítě s touto značkou seznamovat a využívat ji i při označování jeho oblečení a osobních věci.

 

Režim dne

Je závazný pro čas jídla, pobyt venku a odpočinek, s respektováním individuálních potřeb dětí. Hry, aktivity, spontánní, řízené a nepřímo řízené, probíhají během celého dne v souladu s RVP PV a ŠVP mateřské školy.

 

 1. Organizace dne

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob, až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům a pověřeným osobám k vyzvedávání předají. Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat při vyzvedávání dítěte z MŠ, na svoji zodpovědnost sdělí tuto informaci písemně na předepsaném formuláři učitelkám MŠ. Pokud tento formulář nebude aktuálně vyplněn, dítě nebude příchozím předáno.

 

 • Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hod.
 • Děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinni se dostavit do 8 hod.
 • Zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená předá dítě učitelce ve třídě!

      (setkají se pohledem, předají si informace o dítěti).

 • Nelze dítě poslat do třídy z chodby atd. samotné!
 • Ráno se děti z obou tříd scházejí v 1. třídě Medvídků a po 7. 00 hod. se rozchází se svojí učitelkou do svých tříd (v případě řešení provozních záležitostí je třeba počítat s úpravou času rozchodu na třídy dle potřeby zajištění řádného provozu).
 • Odpoledne se děti od 15.15 hod. spojují v 1. třídě Medvídků a zde setrvají až do odchodu domů (v průběhu roku se mohou třídy na rozcházení dětí zaměňovat (řiďte se podle informační tabulky na schodišti, kde jsou třídy spojeny).
 • Dítě je vyzvednuto do 16. 15 hod.! (v tuto dobu se budova zamyká)
 • Dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 

 

 1. Režimové momenty a požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů mateřské školy a věkových zvláštností stanoven pro obě třídy. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí a  zákonní zástupci ho respektovat. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a emoční vyrovnanost dětí. Pokud mají děti potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je možné z organizačních důvodů a  omezeno na nezbytnou míru.

Vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne dle stanoveného režimu dne.

6:15 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity ve třídě i v centrech aktivit, individualizace Ranní kruh (dle volby nyní nebo po svačině)

8:15 – 8:30

Pohybové aktivity, ranní pozdrav, ranní kruh

8:30 – 9:00

Osobní hygiena, dopolední svačina (sebeobsluha dětí)

9:00 -  9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené či nepřímo řízené učitelkami ve třídě i v centrech aktivit (zaměřené především na hry a zájmovou činnost, individualizaci, řízené i nepřímo řízené aktivity)

9:30 -11:30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Oběd (sebeobsluha dětí při nabírání jídla + výdej jídla v okénku), příprava na oběd, osobní hygiena dětí

12:15 -14:00

Odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, popř. spánek

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, centra aktivit

14:00 -14:30

Odpolední svačina (sebeobsluha dětí), osobní hygiena

14:00 -16:15

Volné činnosti a aktivity dětí řízené či nepřímo řízené učitelkami ve třídě i v centrech aktivit (zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě vhodného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy)

Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání, lyžování atd.). Informace o  připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Příchod dětí ráno do MŠ

 • tř. Medvídkové – od 6. 15 hod. do 8.30 hod. (pozdější příchody po 8,30 hod. ze závažných důvodů předem hlásit nebo se co nejrychleji ohlásit a omluvit dítě a pak dle domluvy v rámci individuálních potřeb dítěte nebo adaptačního režimu)
 • 2. tř. Veverky – od 6. 15 hod. do 8.00 hod. (pozor na povinné předškolní vzdělávání!)

Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Odpočinek

 • 1. tř. – Medvídkové
  • vychází z individuálních potřeb dětí (ml. d. v tomto oddělení mohou dodržovat režim odpočinku či spánku dle své potřeby)
  • st. d. v tomto oddělení dodržují režim odpočinku cca 30 min. nebo dle své potřeby při četbě pohádky (poté vstávají a učitelkami jim jsou nabízeny klidové činnosti a doplňkové aktivity s ohledem na spící mladší děti tohoto oddělení)
  • lehátka v mladším oddělení denně připravují a uklízí školnice s uklízečkou (tak, že nejprve za pomoci dětí proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch pomohou složit dětem pyžama, aby docházelo k jejich provětrávání, pomohou dětem s oblékáním)
 • 2. tř. Veverky
  • po obědě cca 30 min. odpočívají děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a učitelky jim nabízí aktivity (zájmové a doplňkové aktivity, klidové hry, přípravu na školu v centrech aktivit) tak, aby nedocházelo k rušení dalších dětí, které mají potřebu odpočívat
  • děti si odpočinkové matrace a deky připravují i uklízí do boxů samostatně

Stravování

 • výdej stravy pro zákonné zástupce dětí 1. den nemocných probíhá od 11.45 do 12. 45 hod. – pracovnice ve výdejně předává jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby

 

Pitný režim s picím koutkem

 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny (voda, čaje ovocné, bylinkové, s citrónem, další nápoje) v nerezových várnicích a konvicích, ze kterých si mohou samy kdykoliv nalévat (zajišťuje provozní pracovnice vydávající stravu)
 • mají své označené hrnečky, o které se starají

 

Otužování

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • denně omývání těla vlažnou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu dětí)
 • v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě
 • saunování v plaveckém bazéně
 • hry a seznamování se s vodou
 • lyžování a hry se sněhem

 

 1. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ

 

Mateřská škola je uzavřena pro veřejnost bezpečnostním zařízením u hlavního vstupu do budovy. Povinností všech zákonných zástupců, osob pověřených k vyzvedávání dětí a zaměstnanců mateřské školy je respektovat a dodržovat dohodnutá pravidla při vstupu a odchodu z budovy mateřské školy.                        Viz. Seznámení s používáním a dodržováním bezpečnostního kódového systému.

 

Bezpečnost dětí

 • Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby učitelce.

 

 

Děti nemohou chodit do tříd samy, zůstávat v šatnách nebo na chodbách

bez dozoru zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

 

 • Učitelka zodpovídá za bezpečnost dítěte od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba osobně dítě předá až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně nebo jím pověřená osoba vyzvedne z MŠ (dítě se s paní učitelkou přivítá nebo rozloučí osobním pozdravem z očí do očí – viz. Třídní malovaná pravidla).
 • Učitelky mají právo vyžádat si prokázání totožnosti osoby, jenž dítě přišla z mateřské školy vyzvednout.

 

Při akcích pořádaných mateřskou školou pro děti a veřejnost se zákonní zástupci a osoby jimi pověřené podílejí na zajištění bezpečnosti svých dětí ve spolupráci s učitelkami a se zaměstnanci MŠ touto akcí pověřených.

 

 • Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

 • Zákonní zástupci mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.

 

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim školy je pro ně zátěží a  zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení o  bezinfekčnosti od dětského lékaře dítěte, protože prokazatelně musíme před možnou infekcí atd. chránit i děti ostatní.

 

 • Do mateřské školy tedy nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek, nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, zákonní zástupci jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době po vyrozumění mateřskou školou.
 • Totéž se vztahuje na děti mající vši. Je třeba okamžitého použití speciálního šampónu na vši. (Informace podá nejen lékař, ale i lékárna)

 

 • Podávání léků dítěti v mateřské škole nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmí. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole tak nepodáváme. Ve výjimečných případech, po sepsání dohody mezi zákonnými zástupci a  ředitelkou mateřské školy, lze léky s dodáním potvrzení od lékaře ze závažných zdravotních důvodů podat (cukrovka, alergie atd.).

 

 • Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci i jiné osoby nesmí pohybovat bez vědomí zaměstnanců školy v prostorách školy a školní zahrady (kromě šaten) a po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné. Zákonní zástupci a jiné osoby se mohou zdržovat déle v mateřské škole pouze s vědomím zaměstnanců školy (např. vstup a pobyt ve třídách v rámci účasti na vzdělávání, účastnit se her s dětmi, při konzultacích, pozvánka na pořádané akce mateřské školy).

 

 • Mateřská škola neodpovídá za případné zranění dítěte v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby k vyzvedávání (před příchodem i po vyzvednutí dítěte z MŠ) pokud se pohybují v areálu MŠ (včetně školní zahrady).

 

 • Učitelky pravidelně a opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování dětí v prostředí areálu MŠ a okolí (viz. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí). Upozorňují děti na možná rizika a nebezpečí konkrétně. Mají neustálý přehled o  všech dětech, za které zodpovídají.

 

 • Při pobytu venku na školní zahradě učitelky věnují trvale pozornost dětem, kontrolují průběžně počet dětí. Zahradu předem z důvodu bezpečnosti projdou a zajistí její uzamčení z obou stran areálu. Poučí děti o bezpečnosti na zahradě.

 

 • Učitelky mají trvale povoleny vycházky na území Skutče. Pravidelně a konkrétně děti poučují o bezpečnosti v daných situacích mimo areál MŠ. Na vycházkách mimo MŠ používají terčík, bezpečnostní vesty pro učitelky, školního asistenta a dětské bezpečnostní vesty. Také třídní malovaná dohodnutá pravidla. Dodržují stanovené počty dětí na jednu učitelku dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a  nařízení ředitelky mateřské školy. V každé třídě je zajištěn souběžný překryv učitelek ke zvýšení bezpečnosti.

 

 • Na akcích mateřské školy mimo areál MŠ učitelky dodržují bezpečnost dětí dle dohodnutých pravidel a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

V MŠ dítě potřebuje

 • pohodlné, vzdušné oblečení, dostatečně velké
 • vhodné bačkorky (ne pantofle, ne nepevná obuv bez podrážky -  z důvodu bezpečnosti)
 • pyžamo 1. třída Medvídků (děti si mohou přinést plyšovou hračku na spaní)
 • oblečení na zahradu, oblečení na převléknutí
 • pláštěnku
 • holínky
 • papírové kapesníky (v krabičce a balené v balíčku)

 

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí a učitelek podepsané nebo označené značkou. A děti s těmito věcmi seznámeny.

 

Do MŠ nepatří

 • žvýkačky
 • tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk, prstýnky, cenné věci
 • nevhodné hračky (např. ty, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě a děti ostatní, hračky s malými předměty)
 • peníze atd.

 

 Za ztrátu a poškození těchto věcí mateřská škola neručí!

 

Mateřská škola také nezodpovídá za ztrátu a poškození kol a jiných soukromých předmětů umístěných v areálu MŠ.

   

 • Děti se v mateřské škole přezouvají u botníků v přízemí. V šatnách má každé dítě své místo na oblečení, které je označeno značkou. Zákonní zástupci tato místa nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržují pořádek. Do šaten a tříd chodí přezuti také zákonní zástupci a jimi pověřené osoby.