Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

Mateřská škola Skuteč, Osady Ležáků 767, okr. Chrudim

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.: MSOLS10/2018

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 1. 2018

Vypracoval: Mgr. Pavlína Pokorná

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2018

Schválil: Mgr. Pavlína Pokorná

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2019

Spisový znak:  2. 1

Skartační znak:  S5

Novelizace: 1. 9. 2019

 

 

Vnitřní směrnice č. 3/2018

(vnitřní předpisy)

                                                    

 

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim byla zřízena jako příspěvková organizace Města Skuteč. Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka mateřské školy Mgr. Pavlína Pokorná.

 

Název školy: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

Adresa školy: MŠ, Osady Ležáků 767, 539 74 Skuteč  

Telefon: 469 350 252

IČO: 75015943

Ředitelka: Mgr. Pavlína Pokorná

Zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. Skuteč

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 56

Provozní doba školy: 6, 15 – 16,15 hodin

Využití mateřské školy pro další aktivity: volební místnost Města Skuteč

 

Obsah:

 1. Organizace provozu mateřské školy
 2. Organizace dne
 3. Režimové momenty a požadavky
 4. Bezpečnostní opatření dětí při pobytu v mateřské škole
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
 6. Závěrečná ustanovení
 7. Platnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizace provozu mateřské školy

 

 

Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů po celý den uzavřena.

Do objektu budovy se lze dostat formou kamerového systému na zazvonění.

 

 

 

 • Provoz MŠ je od 6.15 do 16.15 hodin.
 • Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby mohla být škola v 16.00 hod. opravdu uzavřena, tzn. vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.00 hod.

 

Nepřítomnost dítěte

 

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce nahlásit nejpozději v den nepřítomnosti do 7.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné. Pozor na neomluveného předškoláka s povinnou školní docházkou (viz. pravidla povinného předškolního vzdělávání). Rodiče tedy omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky (možno zanechat vzkaz na záznamníku) nebo osobně ráno, kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

 

Příchod dětí do MŠ

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., předškoláci již v 8.00 hod, jinak po  dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, ale jen pokud tím nenaruší časový režim třídy. Po dohodě s učitelkou je možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté (vážné neopakující se důvody).

Rodiče, které si děti chtějí vyzvednout po obědě, mají možnost učinit tak v době od 12.15 hod. do 12.45 hod.

 

Uzavření provozu mateřské školy v době prázdnin

Mateřská škola se uzavírá

 • v době vánočních prázdnin (zpravidla od 23.12 do 1.1 v návaznosti na vánoční prázdniny ZŠ)
 • a v době letních prázdnin (čtyři týdny) s oznámením dva měsíce předem

 

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 

V letních měsících, červenec nebo srpen (vždy jeden měsíc), dochází k omezení provozu školy. Do MŠ tento měsíc dochází pouze děti, jejichž zákonní zástupci nemohou zajistit jiné umístění dětí ani dovolenou. Druhý z měsíců je škola uzavřena a zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Zřizovateli je tato skutečnost oznámena předem ke schválení. Zákonným zástupcům tuto skutečnost oznamuje škola dva měsíce předem písemnou formou. Poslední srpnový týden prázdnin probíhají na MŠ většinou sanitační práce, a MŠ je uzavřena.

 

Spojování tříd

V době omezeného provozu mateřské školy, v případě že poklesne počet dětí v jedné třídě na 10 a méně (např. nemoc dětí) nebo při náhlé absenci pedagogických pracovníků (např. nemoc). Popis spojování tříd každodenně (viz. níže 5. Organizace dne v MŠ).  

Pojištění

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a  vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a  uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ

Jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na internetových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a hlavní informační panel.

 

Značka dítěte v MŠ

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. Označení viz. šatny atd. 

 

Režim dne

Je závazný pro čas jídla, pobyt venku a odpočinek, s respektováním individuálních potřeb dětí. Hry, aktivity, spontánní, řízené a nepřímo řízené, probíhají během celého dne v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program) a ŠVP (Školní vzdělávacím programem) mateřské školy.

 

 

 1. Organizace dne

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat při vyzvedávání dítěte z MŠ, na svoji zodpovědnost sdělí tuto informaci písemně na předepsaném formuláři učitelkám MŠ. Pokud tento formulář nebude aktuálně vyplněn, dítě nebude příchozím předáno.

 

 • Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hod.
 • Děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinni se dostavit do 8 hod.
 • Rodič nebo jeho zástupce předá dítě učitelce ve třídě! (setkají se pohledem, předají si informace o dítěti ). Nelze dítě poslat do třídy z chodby atd. samotné!
 • Ráno se děti z obou tříd scházejí v 1. třídě Medvídků a po 7. 00 hod. se rozchází se svojí paní učitelkou do svých tříd (v případě řešení provozních záležitostí je třeba počítat s úpravou času rozchodu na třídy dle potřeby zajištění řádného provozu).
 • Odpoledne se děti od 15.15 hod. spojují v 1. třídě Medvídků a zde setrvají až do odchodu domů (v průběhu roku se mohou třídy na rozcházení dětí zaměňovat (řiďte se podle informační tabulky na schodišti, kde jsou třídy spojeny).
 • Dítě je vyzvednuto do 16. hod.! (v tuto dobu se budova zamyká)
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 

 

 

 1. Režimové momenty a požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy a věkových zvláštností částečně stanoven pro každou třídu zvlášť. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí a  rodiče ho respektovat. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a emoční vyrovnanost dětí. Pokud mají děti potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je možné z organizačních důvodů a  omezeno na nezbytnou míru.

Vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne dle stanoveného režimu dne.

6:15 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity ve třídě i  v koutcích aktivit

8:15 – 8:30

8:30 – 9:00

Pohybové aktivity, ranní kruh

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 -  9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené či nepřímo řízené pedagogickými pracovníky ve třídě i v koutcích aktivit

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené i nepřímo řízené aktivity

9:30 -11:30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16:15

Volné činnosti a aktivity dětí řízené či nepřímo řízené pedagogickými pracovníky ve třídě i v koutcích aktivit

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě vhodného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání, lyžování atd.). Informace o  připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Příchod dětí ráno do MŠ

 • tř. Medvídkové – od 6. 15 hod. do 8.30 hod. (pozdější příchody po 8,30 hod. ze závažných důvodů předem hlásit nebo se co nejrychleji ohlásit a omluvit dítě)
 • 2. tř. Veverky – od 6. 15 hod. do 8.00 hod. (pozor na povinné předškolní vzdělávání!)

Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní hry

 • 1.tř. i 2. tř. - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi přímo i nepřímo řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby a věk dětí

Didakticky cílené činnosti

 • činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí dle platného ŠVP

Pohybové aktivity

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, jóga) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti (velké TV cvičení)
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.30 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
 • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven, během zimy jen ty, které lze
 • pobyt venku je zařazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při vycházkách do okolí mateřské školy.
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích

Pozemek k pobytu venku

 • co nejvíce je využíváno školní zahrady, vycházky po okolí

Údržba školní zahrady

 • posekání trávníku dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníku i písku v pískovišti, mlhoviště

Způsob využití pobytu venku

 • spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Odpočinek, spánek

 • 1. tř. – Medvídkové
  • ml. d. v tomto oddělení dodržují režim odpočinku či spánku po celou dobu od 12. 30 hod. do 14. 00 hod.
  • st. d. v tomto oddělení dodržují režim odpočinku od 12.30 do 13.30 hod. (poté vstávají a učitelkami jim jsou nabízeny klidové činnosti s ohledem na spící mladší děti tohoto oddělení)
  • lehátka v mladším oddělení denně připravují a uklízí školnice s uklízečkou (tak, že nejprve za pomoci dětí proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch pomohou složit dětem pyžama, aby docházelo k jejich provětrávání, pomohou dětem s oblékáním)
 • 2. tř. Veverky
  • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku (převážně z řad starších dětí) vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové aktivity, klidové hry, přípravu na školu v koutcích aktivit) tak, aby nedocházelo k rušení dalších dětí, které odpočívají.
  • starší děti si odpočinkové podušky a deky připravují i uklízí do boxů samostatně

 

 

Stravování

 • svačiny se podávají co nejdříve podle možností školní jídelny (dále jen ŠJ), zpravidla v době od 8.30 hodin, odpoledne od 14 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin dle spotřebního koše, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.30 do 12,15 hodin, polévka je dětem nalévána, starší děti se samy rozhodnou, zda si nalijí z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje ve výdejně provozní pracovnice k tomu určená, dítě má právo si žádat o množství, které mu vyhovuje, při obědě používají starší děti příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka a chůva
 • výdej stravy pro rodiče dětí 1. den nemocných probíhá až po obědě dětí z MŠ – nejpozději však do 12. 45 hod. - kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby

 

Pitný režim

 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny (čaj, voda) v nerezové konvici a  várnici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje provozní pracovnice vydávající stravu) a své hrnečky
 • učitelky vedou a celodenně motivují děti k pití
 • konvice a várnice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby
 • nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

Otužování

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • denně omývání těla vlažnou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu dětí)
 • v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě

 

 

 1. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ

 

Bezpečnost dětí

 • Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby pedagogickému pracovníkovi.

 

 

Děti nemohou chodit do tříd samy, zůstávat v šatnách nebo na chodbách

bez dozoru.

 

 • Pedagogický pracovník zodpovídá za bezpečnost dítěte od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně dítě předá až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne z MŠ (dítě se s paní učitelkou přivítá nebo rozloučí osobním pozdravem z očí do očí).
 • Pedagogický pracovník předá dítě pouze zákonným zástupcům. Rodiče mohou písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření (zmocnění) nebude dítě předáno nikomu jinému než jeho rodiči (zákonní zástupci).
 • Pedagogické pracovnice mají právo vyžádat si prokázání totožnosti osoby, jenž dítě přišla z mateřské školy vyzvednout.

 

Při akcích pořádaných mateřskou školou pro děti a veřejnost, se zákonní zástupci podílejí na zajištění bezpečnosti svých dětí ve spolupráci se zaměstnanci MŠ

 

 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

 • Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.

 

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péči o dítě. Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a  zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení o  bezinfekčnosti od dětského lékaře dítěte.
 • Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Do mateřské školy nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek, nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době po vyrozumění.

 

 • Totéž se vztahuje na děti mající vši.

 

 • Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole tak nepodáváme.

 

 • Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci i jiné osoby nesmí pohybovat bez souhlasu zaměstnanců školy v prostorách školy a školní zahrady (kromě šaten) a po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné. Zákonní zástupci a jiné osoby se mohou zdržovat déle v mateřské škole pouze s vědomím zaměstnanců školy (např. pozvánka na pořádané akce mateřské školy).

 

 • Mateřská škola neodpovídá za případné zranění dítěte v doprovodu zákonného zástupce (před příchodem i po vyzvednutí dítěte z MŠ) pokud se pohybují v areálu MŠ (včetně školní zahrady).

 

 • Učitelky opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování dětí v  prostředí MŠ, upozorňují děti na možná rizika a nebezpečí. Mají neustálý přehled o  všech dětech, za které zodpovídají.

 

 • Při pobytu venku na školní zahradě učitelky věnují trvale pozornost dětem, kontrolují průběžně počet dětí. Učitelky mají trvale povoleny vycházky na území Skutče. Na vycházkách mimo MŠ používají terčík a dětské bezpečnostní vesty. Dodržují stanovené počty dětí na jednu učitelku dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a  nařízení ředitelky mateřské školy.

 

 • Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování v areálu i mimo areál mateřské školy.

(viz: Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí)

 

 • Bezpečnost na akcích mateřské školy mimo areál MŠ učitelky dodržují bezpečnost dětí dle dohodnutých pravidel a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

V MŠ dítě potřebuje

 • pohodlné, vzdušné oblečení, dostatečně velké
 • vhodné bačkorky (ne pantofle, ne nepevná obuv bez podrážky z důvodu bezpečnosti)
 • pyžamo 1. třída Medvídků (děti si mohou přinést plyšovou hračku na spaní)
 • oblečení na zahradu, oblečení na převléknutí
 • pláštěnku
 • holínky
 • velká 2 balení papírových kapesníků (v krabičce a balené v balíčku)

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí a učitelek podepsané nebo označené značkou.

 

Do MŠ nepatří

 • žvýkačky
 • tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk, prstýnky, cenné věci
 • nevhodné hračky (např. ty, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě, hračky s malými předměty)
 • peníze atd.

 

 Za ztrátu a poškození těchto věcí mateřská škola neručí!

 

 

Mateřská škola také nezodpovídá za ztrátu a poškození kol a jiných soukromých předmětů umístěných v areálu MŠ.

   

 • Děti se v mateřské škole přezouvají u botníků v přízemí. V šatnách má každé dítě své místo na oblečení, které je označeno značkou. Rodiče tato místa nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržují pořádek.

 

Do šaten a tříd chodí přezuti také rodiče.

 

 

 

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů a nařízení

nepřetržitě uzavřena po celý den.

 • Příchozí musí zvonit na zvonek s kamerovým systémem u hlavního vchodu do budovy mateřské školy. Telefony tohoto systému jsou umístěny ve třídách a výdejnách jídel. Tehdy si učitelka či provozní pracovnice vizuálně i slovně ověří příchozího na monitoru.
 • Monitorovány jsou oba vchody školy.
 • Zákonní zástupci i jiné osoby se mohou po škole pohybovat v době přivádění a odvádění dítěte, v jiných případech jen se souhlasem personálu.
 • Zákonní zástupci dítě předávají i vyzvedávají osobně, případně zmocní jinou osobu.
 • Zákonní zástupci odpovídají za věci, které si dítě do MŠ nosí, které mají ve skříňkách.
 • Škola vyvozuje rizika, hrozící dětem při běžném provozu a preventivně děti poučuje o  správnosti chování, děti s učitelkou vytváří pravidla pro bezpečný provoz ve třídách a dbají na dodržování.
 • Škola má vypracován řád pro pobyt na školní zahradě.  Zde jsou uvedeny pokyny, pro pohyb v těchto prostorách. Za jejich dodržení vždy odpovídá dozor dětí.
 • Škola se účastní akcí i mimo budovu - výlety, návštěvy divadel, exkurze. Vždy v úvodu tohoto dne jsou děti poučeny o vhodnosti chování a upozorněny na rizika.
 • Školní úraz je definován takto: Jedná se o úraz, který se stal při výchovně vzdělávacím procesu ve škole, na školní zahradě, na akcích pořádaných školou i mimo školu (např. na výletech, exkursích atd.)
 • Školním úrazem není úraz způsobený cestou do školy či z ní domů.
 • Škola nedovoluje přinášet ostré a nebezpečné předměty do budovy a tříd mateřské školy, jakož i cennosti a věci, co nesouvisí s výukou a vzděláváním.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Seznámení se školním řádem je povinností rodičů a zákonných zástupců stejně jako zaměstnanců školy. Dodržování Školního řádu je povinností zákonných zástupců i dětí dle §22 odst.1 a § 30 odst.3 školského zákona. Všichni musí být prokazatelně s tímto řádem seznámeni.

 

7. Platnost

Tento Školní řád je platný dnem vydání.

 

 

 

 

 

Ve Skutči dne 30. 8. 2019                                       Vydala: Mgr. Pavlína Pokorná

                                                                                         ředitelka MŠ