Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

       

      Představení mateřské školy             

 

Filosofie naší mateřské školy

 

MOTTO                                                                     

 

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jako hostitel mám radost z toho, že jsi přišel. Dokud budeš u mne, chci se o tebe starat a dávat ti sílu, abys odcházel s radostí v srdci. Dokud ti budou zvyky tohoto kraje cizí, můžeš se je učit společně se mnou.

              J. Prekopová, Ch. Schweizerová                                                                                                                                                  

Toto motto je naplňováno ve všech činnostech naší mateřské školy každý den. Základem je prožitkové učení dle prvků alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci velmi blízký.

 

Vize mateřské školy

Filozofií naší mateřské školy je vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, ve kterém budou prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Budou zde respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita. Budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily. Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své děti a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance. Důraz při tom klademe na proces učení se. Děti, aby si co nejlépe rozvíjely formou učení hrou své kompetence a byly připravené se i dále vzdělávat a těšily se na to. Přitom se však učili i pedagogové a zaměstnanci školy a to nejen prostřednictvím promyšleného systému vzdělávání a sebevzdělávání, ale i kontinuálním zlepšováním své činnosti na základě vzájemného sdílení nápadů a zkušeností a na základě stále probíhající společné evaluace všech procesů a výsledků naší práce.

  

                                                               Poslání mateřské školy

Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Pedagogické pracovnice pečují o děti a chrání je před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést dítě ke zdravému životnímu stylu. Přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte. Učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Vést děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor. Připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení.

  

                                                       Charakteristika a umístění MŠ

 

Statut Mateřské školy Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim je mateřská škola s právní subjektivitou - příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Skuteč. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Nachází se na území okresu Chrudim. Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými Krajským úřadem Pardubice na neinvestiční výdaje a s finančními prostředky na provoz od zřizovatele Města Skuteč. Hospodářský výsledek je v posledních letech vyrovnaný.

Provoz byl zahájen v roce 1976. Jsme dvoutřídní mateřskou školou pavilónového typu, která je umístěna v klidné, ale strategické části města Skutče. Je obklopena rodinnými domy, sídlištěm a velkou zahradou se zelení. V roce 2017 prošla mateřská škola budováním části přístavby a zateplováním celé budovy s novou fasádou a vzduchotechnikou.

Spádově sem patří děti právě ze zmíněného sídliště a okolí. MŠ navštěvuje i mnoho dětí z nedalekých vesnic. Obě třídy jsou naplněny vždy do počtu 28 dětí. Celkově se tedy jedná o 56 míst. Mateřská škola je tedy kapacitně naplněna.

Vzdělávací a výchovnou činnost zde zastávají čtyři učitelky s plným pedagogickým vzděláním na celý úvazek, z toho jedna ředitelka. Pátá učitelka na úvazek částečný. Chůva s profesní kvalifikací je tu pro děti dvouleté. Dále dvě provozní pracovnice.

Třídy jsou vybaveny novými moderními hračkami, novým nábytkem, počítači. Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. K členění prostoru jsou určeny paravány a dělený nábytek. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a průběžně se doplňuje. Odpovídá počtu a věku dětí. Ke každé třídě pak přísluší herna, zrenovovaná umývárna a WC, úložné prostory pro lehátka a matrace, kabinety s pomůckami, šatny a chodba. Třídy jsou prostorné a světlé, na každém patře je také kuchyňka na výdej jídla a v přízemí se nachází sklad prádla, čisticích prostředků. Ze třídy v přízemí je vchod na terasu, která je velmi často využívána, nejen jako propojení se zahradou. Kuchyň s hospodářskou budovou jsou odděleny spojovací chodbou. 

Komplex budov je vhodně umístěn dále od hlavní komunikace uprostřed krásné upravené zahrady se vzrostlými smrky nedaleko přírodního areálu Horka. Můžeme se tak rychle dostat do nedalekých polí a lesů, které často společně navštěvujeme. Naskýtá se tak možnost skloubit v praxi přírodní poznatky s poznatky ze života města. Školní zahrada je doplněna průlezkami, skluzavkou, pískovišti, zahradními domky. Umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Koncepce MŠ, která vychází z našeho ŠVP, je zaměřena na celkový rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individualitu, návrat k přírodě a jejím zákonitostem, na ekologii. Pracujeme a vytváříme z přírodnin, učíme se pomáhat přírodě a žít v souladu s ní. Hlavním bodem je výchova slušného a spokojeného člověka.

 

Hlavní strategie školy

 

Ø  Vytvářet klima školy s klidným a příjemným prostředím, ve kterém se děti cítí šťastně a spokojeně.

Ø  V návaznosti na výchovu dětí v rodině zajistit všestrannou péči o děti předškolního věku.

Ø  Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.

Ø  Vést děti ke všem daným klíčovým kompetencím.

Ø Zlepšit propagaci práce mateřské školy a zvýšit její konkurenceschopnost.

Ø  Úzce spolupracovat s rodiči dětí z MŠ.